4/4

FAD fb -1.png

opening: 7th of September, 7pm

exhibition: 8th th of September - 7th of October

curator: Georgia Țidorescu

 

4th part of our ”Looking to Introduce Something Uncomfortable” series

 

📍 SAC Bucharest, Berthelot 5, Bucharest, RO

[EN]

Professionally Staging A Dream, the last part of our project, revolves around dreaming as a way to escape from and accept the condition of being the spectator of our own vision of life. In this exhibition, by dream we refer to all the alternative realities one can find himself/herself in. As participants of a dream we increasingly engage in virtual worlds where we get the chance to study all the angles of our perception. In this exhibition we will explore the depths of the subjective entities hidden in the artistic practice and discourse in order to understand the substantiality of the thought and how it guides the vision of our future self.

 

Another aspect that we will look at is the intertwining of the two worlds and how one can influence the other and create significant ellipses in our consciousness. The way in which a dream overtakes the mind can change the entire configuration of our approach in the way we preserve certain elements from it. Indulging in a fantasy of our own can ideally discover the hidden perspectives of our future while trespassing into a territory you created proved to be just temporary and the curtain fell over the projected images of your mind.

 

Furthermore, we would like to focus on the method used by oneself in explaining how particular factors from a similar existence can undertake material life. One can refuse to define the way every piece of fantasy we indulge in is molding us. We are usually revisiting our thoughts in order to make decisions in reality.

 

how to stage a dream:

 1. map a fictional world

 2. let the dream overtake your body in every sense

 3. think about how you entered it

 4. intuitively fight the obstacles in the new reality

 5. play along

 6. accept the misplaced pieces of your real life

 7. find out how to trace your way back to the fantasy

3/4

Event cover (5).png

opening: 16th of June, 7pm

exhibition: 17th of June - 16th of July

curator: Georgia Țidorescu

 

3rd part of our ”Looking to Introduce Something Uncomfortable” series

 

📍 Asociația Culturală Minerva, 16 Napoca street, Cluj-Napoca, RO

Tue - Sat by appointment

[RO]

Cea de-a treia parte a proiectului, “No Need for the Dollhouse Roof”, își propune să aducă o nouă perspectivă asupra reprezentării casei de păpuși. Prin această expoziție încercăm să subliniem natura în continuă evoluție a modelelor de proiectare (machetelor) și care este influența pe care acestea o au asupra vieții noastre. Observând tiparele sociale a spațiilor de locuit, am ales casa de păpuși ca dispozitiv de explorare pentru reinventarea stilurilor de viață. 

 

În procesul generativ al unui model putem recunoaște cercetarea cu scop terapeutic în care construim narațiuni pentru a dezvălui reflecțiile noastre interioare. În acest fel putem înțelege fragilitatea diviziunilor spațiale, precum și deslușirea mișcărilor operative în folosirea compartimentării ca mecanism de apărare. În acest sistem analitic, publicul se comportă ca un actor pe o scenă, interpretându-și scenariile nematerializate sub forma unei reprezentări complexe. 

 

În crearea unei model trebuie să dezvăluim straturile propriei noastre existențe, astfel încât să putem adăuga altele ca reprezentări viitoare. Explorarea direcțiilor pentru crearea unor noi posibilități poate defini, de asemenea, limitele timpului și spațiului, observând în același timp momentul în care o schimbare poate fi eliberatoare. De obicei, inversarea strategiilor va provoca mai multe daune modelului pe care dorim să îl creăm. Credem că identificarea unei calități unificatoare care ne poate face să creștem sau să regresăm și alegerea de a urma calea reprezintă cheia individualității.

 

cum să construiești o machetă:

 1. găsește o conexiune cu natura astfel încât să creezi cel mai bun mediu pentru tine

 2. gândește-te la casa în care ai crescut și găsește elemente similare

 3. creați o structură solidă, care să fie invizibilă, dar rezistentă

 4. vizualizați o amintire din copilărie și creați o cameră similară

 5. întrebați-vă cum v-ar plăcea cu adevărat să trăiți și construiți în jurul acesteia

 6. vedeți dacă ați dori să împărțiți acest spațiu cu cineva

 7. căutați un finisaj abstract care să nu se alinieze cu nimic

[EN]

No Need for the Dollhouse Roof, the third part of our project aims to reframe the perspective on the dollhouse’s representation. Through this exhibition we are trying to emphasize the ever-evolving nature of our models and what is the automatic influence they have on our life. In the search of loosening the social patterns on the inhabiting spaces we chose the dollhouse as an exploratory device for reinventing lifestyles. 

 

In the generative process of a model we can recognize the therapeutic research in which we create particular narratives that reveal our inner reflections. This way we can understand the fragility of spatial division as well as figuring out the operative motions in compartmentalizing as a defense mechanism. In this analytical system, the public is acting as a player on a stage, performing their un-materialized scenarios as a complex representation. 

 

In creating a cabinet house we need to find the layers of our own self so we can add more as future depictions. Exploring directions for creating new outlines can also define the boundaries of time and space while observing the moment in which a change can be liberating. Usually, reversing the strategies will cause more damage to the model we want to create. We believe that identifying a unifying quality which can either make us grow or fall and choosing to follow its path is the key of individuality.

 

how to build a house model:

 1. find a connection with nature so you create the best environment

 2. think about the house you grew up in and find similar elements

 3. create a solid structure that is invisible, yet sturdy

 4. visualize a childhood memory and recreate one room

 5. ask yourself how you would really like to live and build around it

 6. see if you would share this space with someone

 7. look for a real-faux finish 

Georgia Țidorescu

2/4

site (3).png

opening: 5th of May, 7pm
curator: Georgia Țidorescu

 

2nd part of our ”Looking to Introduce Something Uncomfortable” series

 

📍 Borderline Art Space, 18 Belvedere street, Iași, RO

[RO]

unde să privești în interior atunci când crești:

 

 1. găsește un trecut comun de care să te agăți

 2. observă lucrurile pe care le percepi anormale în jurul tău

 3. vezi ce te atrage atunci când cauți semnificația unui obiect 

 4. stabilește un decor echilibrat în care să vă simțiți bine

 

Expoziția "We Are Not Passive Visitors", a doua parte a proiectului nostru de cercetare, se concentrează pe proiectarea haosului emoțional individual în elemente clare, care să definească o practică artistică concretă. Termenul Juogi stă la baza conceptului, un cuvânt definit de criticul de artă Enos Nyamor în limba Lao. În timp ce analizăm interacțiunile dintre natură și societate, termenul își găsește sensul la intersecția dintre comportament și personalitate. Cultura din jurul nostru ajută la modelarea și dezvoltarea identității noastre și la explorarea anumitor mentalități pe care încercăm să le descoperim. 

 

Titlul expoziției se concentrează asupra microamprentei pe care o lăsăm în societate, pe modul în care percepem diferite demersuri și pe modul în care acestea pot crea reacții viitoare. Privind situațiile specifice construite în cadrul expoziției, publicul poate înțelege ce înseamnă acest termen pentru natura fiecăruia. 

 

Plasând proiectul la granița dintre viață și spirit, am încercat să înțelegem în ce fel intersecția dintre cele două se poate materializa. Pentru cei vii, sunt evidențiate acțiunile simple pe care de obicei le neglijăm, în timp ce încercăm să ne găsim propria realitate în care să ne stabilim. Privind supranaturalul prezent în viețile noastre, cercetăm rezultatele amintirilor noastre și modul în care acestea ne afectează prezentul. Examinarea unor amintiri particulare care pot fi transpuse în lucrări pot crea o punte între aceste două aspecte, găsind răspunsuri cu privire la modul în care ne definim ca indivizi.

[EN]

where to look inside when growing:

 

 1. find a familiar background to grab onto

 2. look for what you find abnormal around you

 3. see what draws you in when searching for meanings 

 4. set a balance you feel comfortable in

 

The We Are Not Passive Visitors exhibition, the second part of our research project focuses on designing one’s emotional chaos into clear elements which defines an artistic practice. The term Juogi stays at the core of our concept, a word defined by the art and cultural critic, Enos Nyamor in the Lao language. While looking at our interactions with nature and society, the term finds its meaning at the intersection between behavior and personality. It is widely known that the culture around us shapes the development of our identity and the development of certain mindsets which we are now trying to discover. 

 

The title of the exhibition focuses on the imprint we have on the smaller scale of society, and the way we perceive different actions and how they can change the course of other future actions. In our project we want to introduce the audience to the solitude of the artist. By looking at the specific situations built in the exhibition, the public can understand what the term means to everyone’s nature. 

 

Placing the project at the border between living and spirits, we tried to understand in what ways the intersection between the two can turn into something material. For the living, the simple actions we usually neglect are highlighted while we are trying to find our own reality to settle in. Looking at the supernatural present in our lives we are researching the products of our recollections with the present and how it affects our thoughts. Examining particular memories which can be translated into works would create a bridge between these two, finding answers on how we define ourselves as individuals. 

Georgia Țidorescu

1/4

site (1).png

v i e w i n g  r o o m

opening: 14th of April 2022 6 pm

curator: Georgia Țidorescu

1st part of our ”Looking to Introduce Something Uncomfortable” series


📍Indecis Artist-Run Space, Coriolan Brediceanu street, no. 2, ap. 6, Timișoara

Looking to introduce Something Uncomfortable copy (1).png

Looking to Introduce Something Uncomfortable

curator: Georgia Tidorescu
April - October 2022

a four-exhibitions project developed in partnership with Indecis Artist-Run Space, Borderline Art Space, Muzeul de Arta Cluj-Napoca, and /SAC Bucharest.

"The structure of the project in the form of four exhibitions in Timisoara, Iasi, Cluj, and Bucharest will analyze several views and directions of social micro contexts that can form a version of the future composed of a collective imagination of the present.

Through this, we want to outline different artistic environments and practices that map the propitious spaces in which different social constructions can be developed, through various elements present today.

Each of the four exhibitions will present a branch of the central project, a study of the archeology of the future, by exposing elements specific to their areas of development. We will also look at this project from the perspective of the young generation of artists who, in the form of observers, will try to decipher the tendency to always look for the keys to understanding the intersections between the present and future generations."

Georgia Tidorescu